REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok upravuje postup pri vybavovaní reklamácie.

Salón WELLFIT MM s.r.o., zodpovedný vedúci Mgr. Miriam Trenčianska, tel.č.: 0911 477 027

Prevádzka, ktorá poskytuje prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Prevádzka sa zaväzuje:

a/ vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie;

b/ vykonávať požadovanú službu zodpovedne podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich konkrétnemu pracovnému úkonu a to s materiálmi ,ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EU;

c/ zákazník bol pred úkonom oboznámený s kontraindikáciami a následnou domácou starostlivosťou po ošetrení.

Všeobecné ustanovenia:

Pracovník prevádzky je zodpovedný predovšetkým za to, aby poskytovaná služba spĺňala požiadavky zákazníka.

Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov.

Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služby.

Podmienky pre uplatnenie reklamácie:

Pracovník prevádzky je zodpovedný za kvalitu svojej práce ale aj za chybu, ktorá sa vyskytne u zákazníka neskôr.

Službu je potrebné reklamovať bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď ako zákazník zistí chybu, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.

Zákazník si vykonanú službu dôkladne prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.

Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

Vybavenie reklamácie zo zákona nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.

Peniaze za darčekové poukážky sa nedajú vrátiť a však dajú sa vymeniť za akúkoľvek službu alebo produkt vrámci salónu. Poukážka pletí len do dátumu ,ktorý je uvedený na poukážke.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok platí v salóne WELLFIT MM s.r.o., so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, IČO: 50692879 nadobúda platnosť a účinnosť 28.01.2017.

© 2022 Wellfit Nitra